โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณาจารย์การบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Thailand 4.0