ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนประจำห้องเรียน ครั้งที่ 2