งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก นศ.เข้าฝึกอาชีพ ในปีการศึกษา 2562