รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ)