บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานการเงิน)