April 2, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานทะเบียน)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานทะเบียน) ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานทะเบียน) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ 2. มีสัญชาติไทย 3. อายุ 18 ปี […]
December 23, 2019
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศบัญชีรายชื่อ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งารบริหารทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 และทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น […]
December 16, 2019
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป) ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ 2. มีสัญชาติไทย 3. อายุ 18 ปี […]
December 3, 2019
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศบัญชีรายชื่อ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ […]