November 29, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ 2. สัญชาติไทย 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 6. […]
November 9, 2018

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) วิชาภาษาไทย

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) วิชาภาษาไทย ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2561 และทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 แล้วนั้น บัดนี้ […]
November 6, 2018

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

                                       ยอดคนดู : 213
November 2, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี เละเจ้าหน้าที่แผนงานและความร่วมมือ รวม จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น […]