October 29, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานแผนและความร่วมมือ)

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานแผนและความร่วมมือ) ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนและความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ 2. สัญชาติไทย 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 4. สำเนาทะเบียนบ้าน […]
October 26, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วิชาภาษาอังกฤษ (ชาวไทย) จำนวน 1 อัตรา และ สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา […]
October 9, 2018

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ 1) ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2) ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และ 3) นักการภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง […]
October 8, 2018

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่ง ทำหน้าที่สอน จำนวน 2 อัตรา 2. ตำแหน่ง ยามรักษาการจำนวน 1 อัตรา – ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ และหลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอาหารและโภชนาการ […]