May 19, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 1. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. สัญชาติไทย 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 […]
May 19, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานแนะแนว)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานแนะแนว) ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน / มีความรู้ในด้านการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล / มีความรู้ด้านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. สัญชาติไทย 3. […]
May 19, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ) ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าและประกอบธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1.สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน / มีความอดทนในการทำงานสูง) 2.สัญชาติไทย 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป […]
May 19, 2018

กิจกรรมเรารักขอนแก่นเช้านี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

กิจกรรมเรารักขอนแก่นเช้านี้(ที่)วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น. เจ้าภาพประกอบด้วยทีมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น-กระนวน-บ้านไผ่-พล-ชุมแพ, วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-น้ำพอง, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น,วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง,วิทยาลัยสารพัดช่าง จัดแสดงศักยภาพและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นจุดเด่น ยอดคนดู : 304