July 29, 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตราระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2564 รหัสสาขาวิชา 102 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ /การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น […]
July 8, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศีกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศีกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารท้ายประกาศมารายงานตัวพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่กำหนด ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ยอดคนดู : 217
July 5, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ยอดคนดู : 250
June 30, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ยอดคนดู : 312