ข่าวสารงานประกันคุณภาพ

August 11, 2021

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินและรับรองคุณภาพ. และมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APACC Re-Accreditation)

ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดย ผอ. ดร. กรรณิกา  ยอดสง่า ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินและรับรองคุณภาพ. และมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APACC Re-Accreditation)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน APACC เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา รวมถึงดำเนินการวิเคราะห์ SWOT Analysis และจัดทำ Action Plan ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล […]
June 10, 2021

โครงการประเมินคุณภาพอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ปี2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ปี2564 ณ หอประชุมแก่นธรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมีคณะครูเข้าร่วมโครงการการประเมินซึ่งมีการแบ่งกลุ่มตามมาตรฐานทั้งหมด 7 มาตรฐาน ตามความรับผิดชอบในภาระงานที่จะต้องวัดคุณภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐาน ในโอกาสนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จึงเชิญผู้เชี่ยวชาญมาชี้แนะและวางแนวทางเพื่อให้เกิดคุณภาพของการนำเสนอผลงานมาให้คำแนะนำ ได้แก่ นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางสาวขันสวาท หินเธาร์ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 […]
May 27, 2021

การประชุมอนุมัติรายงานผลการประเมินตนเอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ปีการศึกษา 2563

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย อาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการ ประเมินคุณภาพ ภายใน ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.5 6 และนำเสนอเข้า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติ ผลการประเมิน ณ ห้องเอแปค วันที่25 พฤษภาคม 2563 ยอดคนดู : 91
May 24, 2021

การประชุมออนไลน์ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรี ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมประชุมออนไลน์ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ยอดคนดู : 68