นางกนกวรรณ แสนสุรินทร์

หัวหน้างานเทคโนโลยีบัณฑิต


นางอภิญญา เปาอินทร์

หัวหน้าภาควิชาบัญชี


นางนภาพร ก้อนมณี

หัวหน้าภาควิชาอาหารและโภชนาการ


นายเผด็จ อ่ำนาเพียง

หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายอาทิตย์ กลีบรัง

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาววาสนา คูสกุล

หัวหน้าภาควิชาการจัดการสำนักงาน