คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก

 1. ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
 3. คลังจังหวัดขอนแก่น
 4. พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
 5. ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว.)
 6. ผู้จัดการธนาคาร SMEs ขอนแก่น

ฝ่ายอบรม

 1. นางจีรภา หิรัญภิงคา
 2. นางสาวฐิติพรรณ สิงห์จันลา
 3. นางสาวนันทนา อัชฌานนท์
 4. นางสาวอาภาพร คำสาระภา
 5. นางสาววาสนา ขุนพิบูลย์
 6. นางสาวทัศนีย์วรรณ คงสมบัติ

ฝ่ายนวัตกรรม

 1. นางวราณี ชัยแสน
 2. นางนภาพร ก้อนมณี
 3. นายอภิชิต พลค้อ
 4. นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรณ์
 5. นางรพีพรรณ พณิชยกุล
 6. นางกันยกร เนตรไธสง

ฝ่ายบ่มเพาะ

 1. นางฉลวยสิริ สิริรัตนากุล
 2. นางสมควร ผายแสง
 3. นางชัญญณัท จำปาราช
 4. นางสมปอง นันที
 5. นางปทิตตา คำภูมี
 6. นางอาทิตยา เย็นอ่วม
 7. นางสาวพุสรา จิตนอก
 8. นางดวงหทัย เทียบพิมพ์
 9. นายกิตติ์กาญจน์ ปฎิพันธ์
 10. นางกันยกร เนตรไธสง
 11. นางณภัทร เมณฑกานุวงษ์
 12. นางจีรภา หิรัญภิงคา
 13. นายจารึก ชุ่มสีดา
 14. นางสาววาสนา ขุนพิบูลย์
 15. นางสาวอาภาพร คำสาระภา
 16. นางสาวทัศนีย์วรรณ คงสมบัติ

ฝ่ายธุรการ

 1. นางสาวจารุมน ศรีสันต์
 2. นางสาวอุไลพร คฤหัสถ์
 3. นางเวธณี นาคอก
 4. นางสาวนิรมล

June 22, 2021

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มอบหมายให้ ดร. นัยนา เจริญพล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  ระดับอาชีวศึกษาขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ยอดคนดู : […]
June 21, 2021

นายศุภรักษ์ วะสมบัติ นักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ เปิด ร้านบัวบาน ประกอบธุรกิจ ร้านจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่พิธีการต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ร้าน ตั้งอยู่ ถนน กสิกรทุ่งสร้าง (สามแยกบ้าน ดอน)

นายศุภรักษ์ วะสมบัติ นักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ เปิด ร้านบัวบาน ประกอบธุรกิจ ร้านจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่พิธีการต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ร้าน ตั้งอยู่ ถนน กสิกรทุ่งสร้าง (สามแยกบ้าน ดอน) ยอดคนดู : 65
June 21, 2021

ความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ มณฑลทหารบก ที่ 23   ความภาคภูมิใจวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นายประพันธ์ สีอื่น ศิษย์ เก่า ดีเด่น สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิค เจ้าของร้านพาหุงรักษ์ และขอนแก่นแกลลอรี่ ได้ทูลเกล้า ถวายของที่ระลึก เครื่องแกะสลัก รูปไดโนเสาร์เป่าแคนแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน […]