ข่าวประชาสัมพันธ์

May 28, 2018

สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

งาน เดิน วิ่ง ปั่น การกุศล
May 19, 2018

กิจกรรมเรารักขอนแก่นเช้านี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

กิจกรรมเรารักขอนแก่นเช้านี้(ที่)วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น. เจ้าภาพประกอบด้วยทีมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น-กระนวน-บ้านไผ่-พล-ชุมแพ, วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-น้ำพอง, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น,วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง,วิทยาลัยสารพัดช่าง จัดแสดงศักยภาพและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นจุดเด่น
May 19, 2018

งานแสดงกตเวทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

งานแสดงกตเวทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
May 19, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นประเมินสถานศึกษาสะอาด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบเว็บไซต์” 27-28 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง “สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล” วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น