ข่าวประชาสัมพันธ์

June 29, 2018

Focus Group วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

Focus Group ในการวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 164
June 22, 2018

“ เดิน วิ่ง ปั่น…การกุศล…! กิจกรรมที่รักตนเองและอาทรผู้อื่น. …!!ได้ทั้งบุญ สุขภาพ และมิตรภาพ…!ที่KVC …!!”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู. ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศล เดิน วิ่ง ปั่น เมื่อ 17 มิย 2561 ที่เริ่มต้นจากหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น. ออกขับเคลื่อนไป 3 เส้นทางสาย Romantic rode สู่เส้นชัยที่รั้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น. ด้วยระยะทาง เดิน 4 กม. วิ่ง 10.5. กม […]
June 3, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เตรียมจัดกิจกรรมการกุศล เพื่อหารายได้นำไปจัดซื้อคุรุภัณฑ์พื้นฐานเพื่อการศึกษา ให้กับศูนย์ศิลปาชีพเฟื่องฟ้า

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เตรียมจัดกิจกรรมการกุศล เพื่อหารายได้นำไปจัดซื้อคุรุภัณฑ์พื้นฐานเพื่อการศึกษา ให้กับศูนย์ศิลปาชีพเฟื่องฟ้า ยอดคนดู : 197
June 3, 2018

บันทึกข้อตกลงระหว่างอาชีวศึกษาและบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย ) จำกัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย) จำกัด 1 มิย. 2561ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษา ครอบคลุมทั้งภายในองค์กร การพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน และระบบการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผน ออกแบบ และการพัฒนาระบบ Cisco’Network Infrastructures Hardwares Softwares ,Service ครอบคลุมทุกเทคโนโลยีเครือข่าย. รวมทั้งยกระดับความรู้ ทักษะผู้สอน เกี่ยวกับ Cisco’s […]