ข่าวประชาสัมพันธ์

August 30, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี นำโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.คันศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดฃ่างเพชรบุรี

นางนงเยาว์ กัลยาลักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำบุคลากรให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.คันศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ซึ่งนำผู้บริหารและคณะครูเข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพือเพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการศึกษาโดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเป็นวิทยาลัยต้นแบบซึ่งมีห้องเรียนรู้เฉพาะทางที่ได้รับรางวัลมากที่สุด คณะที่มาศึกษาดูงานต่างให้ความชื่นชมและยอมรับการเป็นสถานศึกษาต้นแบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มีความพร้อมในการให้สถานศึกษาอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงานสามารถนำแบบอย่างไปพัฒนาสถานศึกษาของตนในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้อย่างยั่งยืน
August 29, 2018

โครงการรพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาของ อ.กรอ.อศ. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

โครงการรพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาของ อ.กรอ.อศ. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมแก่นเก้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
August 29, 2018

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งครูฝึกในสถานประกอบการกลุ่มอาชีพไมซ์(MICE)

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ผอ.นงเยาว์ กัลยาลักษ๋ พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งครูฝึกในสถานประกอบการกลุ่มอาชีพไมซ์(MICE) โดยมี อ.สมโภชน์ ธีรวัฒนพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มาให้ความรู้ในการเขียนแผนการฝึกในสถานประกอบการ ณ หอประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยการฝึกอบรมในครั้งนีจะดำเนินการระหว่างวันที่ 28 -30 สิงหาคม 2561
July 31, 2018

งานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-สมาคมวิทยาศาสตร์ -เอสโซ่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (31 ก.ค.61) ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานประกวดโครงการวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ร่วมด้วย สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวด ผลงานในครั้งนี้ ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษามีนโยบายที่จะให้เกิดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาที่มาจากการสำรวจ ทดลอง หรือประดิษฐ์คิดค้น […]