วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

Vision วิสัยทัศน์
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นสถานศึกษาวิชาชีพชั้นนำระดับนานาชาติ
 
Mission พันธกิจ
    1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
    2. ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
    3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน
    4. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
    5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
 
Philosophy (ปรัชญา)
    ทักษะสร้างสรรค์ ทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม นำวิชาชีพ
 
Objectives เป้าประสงค์
    1. ผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม คุณภาพ และเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
    2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีสู่สังคม
    3. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
    4. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
    5. เพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 
Core Value (ค่านิยมหลัก)
    คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ
 
Identity (อัตลักษณ์)
    นักปฏิบัติการมืออาชีพ
 
Identity (อัตลักษณ์)
    นักปฏิบัติการมืออาชีพ
 
Uniqueness (เอกลักษณ์)
    ผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ

Image

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 625

สถิติเมื่อวานนี้ 525

สถิติสัปดาห์นี้ 2359

สถิติเดือนนี้ 10689

ยอดเข้าชมทั้งหมด 591566

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538