วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ตรวจประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ เพื่อยกระดับ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ

ตรวจประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ เพื่อยกระดับ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำโดย ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ เพื่อยกระดับ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ โดยมี พระเดชพระคุณพระศรีธรรมภาณี, ดร. รักษาการผู้อำนวยการ สํานักงานพระสอนศีลธรรม เป็นองค์ประธาน รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ ประธานคณะกรรมประเมิน พร้อมด้วย พระมหาปิยพงษ์ ภิกขุปาโล, ดร. และนายกิตติกาล นั่งสูงเนิน ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ โดยการประเมินครั้งนี้ เป็นการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ หลังจากการประเมินรายงาน การประเมิน ตนเอง (SAR) Online ด้วยระบบ BVCAS เพื่อให้เห็นระบบการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนา บุคลกร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยการบูรณาการหลักไตรสิกขา ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ ศึกษารวมถึงผู้เรียน กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น อันเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการปลูกฝังคุณธรรม ให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน ตามแนววิถีพุทธ ด้วยหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ในการดังกล่าวคณะผู้ประเมินได้เยี่ยมชมสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา อา ว กษาวิถีพุทธ สังเกตกระบวนการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงตรวจเอกสารหลักฐานและสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบใน 4 มาตรฐาน 25 ตัวชี้วัด และให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย เพื่อยกระดับ เป็นอาชีวศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน ต่อไป ภาพ/ข่าว/ออกแบบ : งานสื่อการเรียนการสอน : งานประชาสัมพันธ์

Date

20 มกราคม 2566

Tags

มกราคม

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 100

สถิติเมื่อวานนี้ 627

สถิติสัปดาห์นี้ 727

สถิติเดือนนี้ 21566

ยอดเข้าชมทั้งหมด 413515

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538