September 3, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่องแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ที่ ๑๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ยอดคนดู : 190
September 25, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่องแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ที่ ๑๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ยอดคนดู : 76
October 28, 2021

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ยอดคนดู : 38
October 28, 2021

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

ยอดคนดู : 183