โครงการบัณฑิตจิตอาสารู้ทันภัย ห่างไกล COVID – 19 นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3