วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์