วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักสูตรกำรเรียนการสอน

 1. นางทิพย์สุดา วิเศษวิสัย             หัวหน้า
 2. นางอาทิตยา  เย็นอ่วม               รองหัวหน้า
 3. นางกนกวรรณ แสนสุรินทร์          เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาตรี
 4. นางสาววิจิตรา วงค์คำคูณ           เจ้าหน้าที่
 5. นางสาวรัชดาวรรณ มาโยง          เจ้าหน้าที่
 6. นางผดุงพร โกสินธุ์                   เลขานุการ

      6.4.1  กลุ่มงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Exellent Center)

 1. นายกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์                       หัวหน้า
 2. นางสาวฐิติพรรณ สิงห์จันลา                   รองหัวหน้า
 3. นายสำราญ สมอหมอบ                          เจ้าหน้าที่
 4. นางนภาพร ก้อนมณี                             เจ้าหน้าที่
 5. นางสาวพุสรา จิตนอก                           เจ้าหน้าที่
 6. นายนราธิป เหลาแสง                            เจ้าหน้าที่
 7. นายจารึก ชุ่มสีดา                                 เจ้าหน้าที่
 8. นางทิพย์สุดา วิเศษวิสัย                         เจ้าหน้าที่
 9. นางสาวนันทนา อัชฌานนท์                    เจ้าหน้าที่
 10. นางสาววิจิตรา วงค์คำคูณ                      เลขานุการ

     6.4.2 กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอน EP/MEP

 1. นางปุณณภา อันทะผาลา                      หัวหน้า
 2. นางสาวมนลออ ส่วนเสมอ                      รองหัวหน้า
 3. นางกีรติ มังคละ                                   เจ้าหน้าที่
 4. นางสาวจิราพร โพธิรุกข์                         เจ้าหน้าที่
 5. นางสาวรัชดาวรรณ มาโยง                     เจ้าหน้าที่
 6. Miss Mary Ruth Baylon เจ้าหน้าที่
 7. นางสาวชีวาพร โพธิ์ทอง                         เจ้าหน้าที่
 8. นางสาวสุทามน ภู่ดี                             เจ้าหน้าที่
 9. นายศุภวัฒน์ อินทรชัยศรี                     เจ้าหน้าที่
 10. นายธนวัฒน์ แสนคำวงษ์                      เลขานุการ

     6.4.3 กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ

 1. นางทิพย์สุดา วิเศษวิสัย                          หัวหน้า
 2. นางสาวนันทนา อัชฌานนท์                    รองหัวหน้า
 3. นางจิราวรรณ ภู่ศรี                                เจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟิก
 4. นางสาวรัชดาวรรณ มาโยง                     เจ้าหน้าที่ภาษาอังกฤษ
 5. นายธนวัฒน์  แสนคำวงษ์                       เจ้าหน้าที่
 6. นางผดุงพร  โกสินธุ์                               เลขานุการ

     6.4.4 กลุ่มงานพัฒนางานวิชาการ

 1. นางชญานิตย์ ภาสว่าง                           หัวหน้า
 2. นายอาทิตย์ กลีบรัง                               รองหัวหน้า
 3. นางทิพย์สุดา วิเศษวิสัย                          เจ้าหน้าที่
 4. นายกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์                       เจ้าหน้าที่
 5. นายเผด็จ อ่ำนาเพียง                             เจ้าหน้าที่
 6. นางวราณี ชัยแสน                                 เจ้าหน้าที่
 7. นางสาววิจิตรา วงค์คำคูณ                      เจ้าหน้าที่
 8. นางเวธณี นาคอก                                 เจ้าหน้าที่
 9. นางกนกวรรณ แสนสุรินทร์                    เลขานุการ
 10. นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์                    รองเลขานุการ

     6.4.5  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 1. นางสาวธัญนิชา ตุธรรม                          หัวหน้า
 2. นางสาวมนลออ ส่วนเสมอ                      รองหัวหน้า
 3. นางสาวกัลยารัตน์ ขาวภา                      เจ้าหน้าที่
 4. นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์                      เจ้าหน้าที่
 5. นายธนวัฒน์   แสนคำวงษ์                       เจ้าหน้าที่
 6. นางจิราวรรณ ภู่ศรี                              เจ้าหน้าที่
 7. นายรามิน นามศิริ                                 เจ้าหน้าที่
 8. นายภาคิน ดวงคุณ                               เจ้าหน้าที่
 9. นางสาวสุกัญญา บำรุงภักดี                     เลขานุการ

     6.4.6 งานศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 1. นางสาวธัญนิชา ตุธรรม                          หัวหน้า
 2. นางสาวมนละออ ส่วนเสมอ                    รองหัวหน้า
 3. นางสาวกัลยารัตน์ ขาวภา                      เจ้าหน้าที่
 4. นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์                     เจ้าหน้าที่
 5. นายธนวัฒน์ แสนคำวงษ์                        เจ้าหน้าที่
 6. นางจิราวรรณ ภู่ศรี                                เจ้าหน้าที่
 7. นายรามิน นามศิริ                                 เจ้าหน้าที่
 8. นายภาคิน ดวงคุณ                                เจ้าหน้าที่
 9. นางสาวสุกัญญา บำรุงภักดี                     เลขานุการ

 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
      (1) จัดทำรวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกสาขาวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูต
      (2) จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
      (3) จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
      (4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
      (5) จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
      (6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
      (7) ประสานงานสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและสะสมหน่วยกิต
      (8) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
      (9) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
      (10) รวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
      (11) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
      (12) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
      (13) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
      (14) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 159

สถิติเมื่อวานนี้ 447

สถิติสัปดาห์นี้ 1969

สถิติเดือนนี้ 12983

ยอดเข้าชมทั้งหมด 233405

การติดต่อสื่อสาร

 • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • หมายเลขติดต่อ : 043-236538