วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

Vision วิสัยทัศน์
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นสถานศึกษาวิชาชีพชั้นนำระดับนานาชาติ
 
Mission พันธกิจ
    1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
    2. ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
    3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน
    4. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
    5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
 
Philosophy (ปรัชญา)
    ทักษะสร้างสรรค์ ทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม นำวิชาชีพ
 
Objectives เป้าประสงค์
    1. ผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม คุณภาพ และเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
    2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีสู่สังคม
    3. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
    4. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
    5. เพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 
Core Value (ค่านิยมหลัก)
    คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ
 
Identity (อัตลักษณ์)
    นักปฏิบัติการมืออาชีพ
 
Identity (อัตลักษณ์)
    นักปฏิบัติการมืออาชีพ
 
Uniqueness (เอกลักษณ์)
    ผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ

Image

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 10

สถิติเมื่อวานนี้ 561

สถิติสัปดาห์นี้ 2791

สถิติเดือนนี้ 23991

ยอดเข้าชมทั้งหมด 147530