วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

นางลมัย นักร้อง
นายมานิตย์ ประจันตะแสน
นายสันติพล คงเดชอุดกุล
นายวัน ชาวประมง
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายจำรัส จิตรชิรานนท์
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (สาคร ภักดีนอก)
พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ จุลโนนยาง)
นายเข็มชาติ สมใจวงษ์
นายชุมพร พารา
นางวิภาพร วีรฤทธิชัย
นายไพทูรย์ มาเมือง
นางกมลวรรณ สุนทรสิงห์
นายวุฒิไกร สุวรรณสานิช
นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์
นายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ
นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล
นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์
ดร.กรรณิกา ยอดสง่า

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
กรรมการดูแทนพระภิกษ์สงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 134

สถิติเมื่อวานนี้ 447

สถิติสัปดาห์นี้ 1944

สถิติเดือนนี้ 12958

ยอดเข้าชมทั้งหมด 233380

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538