วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

กรรมการสถานศึกษา

กรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า
นายศุภลักษณ์ ปอนเกษม
นางสาวนัยนา เจริญพล
นายยงยุทธ นันดี
นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ
นางอุษา ศรีชะตา
นายกิตติ์การญจน์ ปฏิพันธ์
นางกาญจนา สุขแสนรัตน์
นางสาวรัตติกร สิงหบุตร
นางณภัทร เมณฑกานุวงษ์
นายอรรณพ ทองธีรกุล
นางสมปอง นันดี
นายจารึก ชุ่มสีดา
นางดวงหทัย เทียบพิมพ์
นางสาวนภาพร ก้อนมณี
นายสำราญ สมอหมอบ
นางณัฐกฤตา อาจศรี
นายมานิตย์ ประจันตะเสน
นางทิพย์สุดา วิเศษวิสัย
นายพีรดิษย์ แพงงา
นางสาวฐิติพรรณ สิงห์จันลา
นางสาวผกากรอง ชัยศรี
นางอุทุมพร สุภาระโยธิน
นางสาวอัจฉรา กองพลพรหม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อำนวยการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้แทนคณะวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้แทนคณะวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้แทนคณะวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้แทนคณะวิชาศิลปกรรม
ผู้แทนคณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้แทนหลักสูตรการสอนปริญญาตรี
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้างานระบบทวีภาคี
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการกรรมการและเลขานุการ

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 11

สถิติเมื่อวานนี้ 561

สถิติสัปดาห์นี้ 2792

สถิติเดือนนี้ 23992

ยอดเข้าชมทั้งหมด 147531