วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

กรรมการสถานศึกษา

กรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า
นายศุภลักษณ์ ปอนเกษม
นางสาวนัยนา เจริญพล
นายยงยุทธ นันดี
นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ
นางอุษา ศรีชะตา
นายกิตติ์การญจน์ ปฏิพันธ์
นางกาญจนา สุขแสนรัตน์
นางสาวรัตติกร สิงหบุตร
นางณภัทร เมณฑกานุวงษ์
นายอรรณพ ทองธีรกุล
นางสมปอง นันดี
นายจารึก ชุ่มสีดา
นางดวงหทัย เทียบพิมพ์
นางสาวนภาพร ก้อนมณี
นายสำราญ สมอหมอบ
นางณัฐกฤตา อาจศรี
นายมานิตย์ ประจันตะเสน
นางทิพย์สุดา วิเศษวิสัย
นายพีรดิษย์ แพงงา
นางสาวฐิติพรรณ สิงห์จันลา
นางสาวผกากรอง ชัยศรี
นางอุทุมพร สุภาระโยธิน
นางสาวอัจฉรา กองพลพรหม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อำนวยการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้แทนคณะวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้แทนคณะวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้แทนคณะวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้แทนคณะวิชาศิลปกรรม
ผู้แทนคณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้แทนหลักสูตรการสอนปริญญาตรี
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้างานระบบทวีภาคี
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการกรรมการและเลขานุการ

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 158

สถิติเมื่อวานนี้ 447

สถิติสัปดาห์นี้ 1968

สถิติเดือนนี้ 12982

ยอดเข้าชมทั้งหมด 233404

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538