วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ดูรายละเอียดในเอกสาร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารทั่วไป 1 ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ 1 ตำแหน่ง
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป ทําหน้าที่เลขาผู้อํานวยการ จํานวน อัตรา ในระหว่าง ระหว่างวันที่ กันยายน ๒๕๖๕ และทําการสอบคัดเลือก

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการและ ห้องสมุด ค่าตอบแทน ๑๒,๕๐๐ บาท/เดือน จํานวน อัตรา 

เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง ค่าตอบแทน ๑๒,๕๐๐ บาท/เดือน จํานวน ๒ อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
   1. จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) พาณิชยการทุกสาขา หรือสูงกว่าในคณะบรหิารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นสาขารัฐประศาสนศาสตร์
   2. หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   3. เพศหญิง
   4. สัญชาตไิทย
   5. อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 50 ปี


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ค่าตอบแทน ๙.๐๐๐ บาท/เดือน จํานวน ๑ อัตรา 

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 0

สถิติเมื่อวานนี้ 561

สถิติสัปดาห์นี้ 2781

สถิติเดือนนี้ 23981

ยอดเข้าชมทั้งหมด 147520