วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป ทําหน้าที่เลขาผู้อํานวยการ จํานวน อัตรา ในระหว่าง ระหว่างวันที่ กันยายน ๒๕๖๕ และทําการสอบคัดเลือก

ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น  บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ด้แก่ 
    อันดับที่ ๑ นางสาวอนัญญา กัลยาวรณ์
    อันดับที่ นางสาวน้ําฝน จตุเทน
    อันดับที่ นางสาววราพร เหนือนาค 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อใน ลําดับที่ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในวันอังคาร ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ . ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น หากไม่มารายงาน ตัวตามเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 127

สถิติเมื่อวานนี้ 627

สถิติสัปดาห์นี้ 754

สถิติเดือนนี้ 21593

ยอดเข้าชมทั้งหมด 413542

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538