วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเจ้าหน้าที่งานพัสดุ จํานวน อัตรา

ในระหว่าง วันที่ ๒๐ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  และทําการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น  บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อดังต่อไปนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
     อันดับที่ นายธวัชโชค สุวรรณโชติ
๒. เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
     อันดับที่ นางสาวธิติยา กงลา 
     อันดับที่ นางสาวเจนจิรา แก้วสา
๓. เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     อันดับที่ นางสาวจุฑามาศ ถวิลรัก
     อันดับที่ นางสาวเจนจิรา แก้วสา
     อันดับที่ นางสาวรวิภัทร ฉันทตระกูลชัย 
     อันดับที่ นางสาวศิรินันท์ คําเงิน
๔. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
     อันดับที่ นางสาวจุฬาวดี คํานนท์ 
     อันดับที่ นางสาวธิติยา กงลา 

      ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ อันดับที่ ตามประกาศฯ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในวันอังคาร ที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ . ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น หากไม่ มารายงานตัวตามเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียก ร้องสิทธิใด มิได้ 

ประกาศ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

Download ประกาศพิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 315

สถิติเมื่อวานนี้ 568

สถิติสัปดาห์นี้ 3350

สถิติเดือนนี้ 5187

ยอดเข้าชมทั้งหมด 457391

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538