วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน จํานวน ๓ ตําแหน่ง ๔ อัตรา ดังนี้ 

๑. งานสื่อการเรียนการสอน   จํานวน ๑ อัตรา
๒. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
จํานวน ๑ อัตรา
๓. งานอาคารสถานที่ (คนงาน)   
จํานวน ๒ อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑. เพศชาย /หญิง
๒. สัญชาติไทย
๓. อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป ไม่เกิน ๕๕ ปี
๔. เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

๕. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

งานสื่อการเรียนการสอน 

     - สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
     - มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก การถ่ายภาพ การควบคุม-ดูแลเครื่องเสียง

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
     
- สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พาณิชยการทุกสาขาหรือ สูงกว่าในคณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

งานอาคารสถานที่ (คนงาน)
     - สําเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร 

๑. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ รูป
๒. สําเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง)
๔. สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมตัวจริง)
๕. หลักฐานประสบการณ์ทํางาน (ถ้ามี)
๖. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
๗. ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 

     ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๒๓๗๗๕๗ 
   - กําหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
   - ประกาศผลสอบ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
   - รายงานตัว วันศุกร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. 


download 


พิมพ์   อีเมล

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 256

สถิติเมื่อวานนี้ 1376

สถิติสัปดาห์นี้ 7292

สถิติเดือนนี้ 23267

ยอดเข้าชมทั้งหมด 64574