วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี จํานวน ๑ อัตรา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี จํานวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
     ๑. เพศชาย /หญิง
     ๒. สัญชาติไทย
     ๓. อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป ไม่เกิน ๔๕ ปี
     ๔. เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
     ๕. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พาณิชยการทุกสาขาหรือ สูงกว่าในคณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานการสมัคร
     ๑. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ รูป
     ๒. สําเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)
     ๓. สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง)
     ๔. สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมตัวจริง)
     ๕. หลักฐานประสบการณ์ทํางาน (ถ้ามี)
     ๖. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
     ๗. ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน ๑ เดือน

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่าง วันที่ ๑๔ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ในเวลาทําการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๒๓๗๗๕๗
กําหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗
รายงานตัว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. 

Download เอกสารประกาศ

พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 487

สถิติเมื่อวานนี้ 410

สถิติสัปดาห์นี้ 487

สถิติเดือนนี้ 10515

ยอดเข้าชมทั้งหมด 539415

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538