ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางเรียนไฟล์แบบ PDF สำหรับนักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้นปวช. 1 และ  ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565