วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการจัดการดูแลผู้สูงอายุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการจัดการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น 
อาศัยอํานาจตามข้อ ๕๙ ประกอบข้อ ๔๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจั และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้รับมอบอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ที่ ๑๙๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ในสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับ การบริหารพัสดุ) จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังนี้
พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 380

สถิติเมื่อวานนี้ 554

สถิติสัปดาห์นี้ 1437

สถิติเดือนนี้ 10823

ยอดเข้าชมทั้งหมด 258882

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538