วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศหลักสูตรนักจัดการการจัดประชุม ระดับ 3 และระดับ4 สำหรับครูอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพไมซ์

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในนามศูนย์ CVM Excellent center และ เลขานุการ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพไมซ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศหลักสูตรนักจัดการการจัดประชุม ระดับ 3 และระดับ4 สำหรับครูอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพไมซ์ ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2565 (จัดฝึกอบรมและพัฒนาในรูปแบบ Onsite)

ได้รับเกียรติจาก ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. วิทยากร อีกทั้งยังเป็นรองประธาน อ.กรอ.อศ และ ศูนย์ CVM สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ คุณธเนศ เคียนโพธิ์ธีระมาตร์ กรรมการผู้จัดการ การเติบโตทางธุรกิจและผู้ก่อตั้ง บีไอซี ไฮบริดอีเวนต์ คุณภาวนา เอี่ยมจรูญ ผู้จัดการฝ่ายสุขอนามัยและความปลอดภัย โรงแรม Grand Hyatt Erawan รวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับประเทศทั้งสิ้น และคุณปานรดา บุษรารัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

โดย ดร. จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวรายงานโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของครูผู้สอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ครูในสายอาชีพไมซ์นำทักษะอาชีพนักจัดการการจัดประชุมไปพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อให้ครูในสายอาชีพไมซ์นำทักษะความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการการจัดประชุม ระดับ 3 และระดับ4 ต่อไป

ซี่งการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 คน เป็นครูที่ผู้สอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรมไมซ์ และ สาขาที่เกี่ยวข้องจาก 14 วิทยาลัยทั่วประเทศ


พิมพ์   อีเมล

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 152

สถิติเมื่อวานนี้ 1321

สถิติสัปดาห์นี้ 4347

สถิติเดือนนี้ 16073

ยอดเข้าชมทั้งหมด 35732