วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สำเสร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

“วันที่ช่อเฟื้องฟ้า เบ่งบาน การอาชีวศึกษา พัฒนากำลังคน ” วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2565  เวลา 08.00 น. – 16.00 น.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร  แก่ผู้ที่สำเสร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่เชื้อ ของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อ ณ ขอนแก่น ฮอลล์ (Khon Kaen Hall) ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น โดยในปีการศึกษานี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 329 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 564 คน รวมผู้จบการศึกษาทั้งสิ้น 893 คน
เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
ได้รับเกียรติจาก...
นายสมใจ เชาว์พานิช
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเช้าตะวันออกเฉียงเหนือ 3
เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ได้รับเกียรติจาก...
ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โดยในพิธีดังกล่าว ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่...
- สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จำนวน 21 แห่ง
- ครู และบุคลากรทางศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อันแสดงถึงความร่วมมือ มุ่งมั่นพัฒนากำลังคนของประเทศ ทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรของสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของสถานประกอบการ จนผลิตกำลังคน ให้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ อันจะเป็นกำลังคนที่สำคัญของประเทศต่อไป


พิมพ์   อีเมล

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 271

สถิติเมื่อวานนี้ 1321

สถิติสัปดาห์นี้ 4466

สถิติเดือนนี้ 16192

ยอดเข้าชมทั้งหมด 35851