วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

บทความและงานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2565

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565

การพัฒนาชุดส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อแก้ปัญหาการเรียน ภาคปฏิบัติ ในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชา 20204-2005 สำหรับ ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

การพัฒนาชุดส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชา 20204-2005 สำหรับ ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 3

สถิติเมื่อวานนี้ 628

สถิติสัปดาห์นี้ 2365

สถิติเดือนนี้ 10695

ยอดเข้าชมทั้งหมด 591572

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538