วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

บทความและงานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2565

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565 โดยยึดตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ 12 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ การละเว้นอบายมุข ความกตัญญูกตเวที ความรับผิดชอบ ความมีวินัยเคารพกฎหมาย ความสามัคคี ความ สุภาพมี มนุษยสัมพันธ์ ความสะอาด ความขยัน ความประหยัดพอเพียง และความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครองของผู้เรียน จํานวน 768 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ด้าน คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ อยู่ในระดับมากทุก ด้าน เมื่อจําแนกตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครองของผู้เรียน พบว่า 1. ครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนาความประพฤติปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติของผู้เรียน อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับ ดังนี้คือ ความมีจิตอาสา ความสุภาพมีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความขยัน ความมีวินัย ความสะอาด ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต ความประหยัดพอเพียง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการละเว้นอบายมุข ตามลําดับ 2. ผู้เรียน มีความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนาความประพฤติปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติของตัวเอง อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับ ดังนี้คือ ความสุภาพมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีจิตอาสา ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความ มีวินัย ความสะอาด ความขยัน ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวที ความประหยัดพอเพียง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการละเว้นอบายมุข ตามลําดับ 3. ผู้ปกครองของผู้เรียน มีความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนาความประพฤติปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติของผู้เรียน อยู่ในระดับมากทุก 12 ด้าน เรียงลําดับ ดังนี้คือ ความกตัญญูกตเวที ความสุภาพมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีจิตอาสา ความขยัน ความ รับผิดชอบ ความมีวินัย ความสามัคคี ความสะอาด ความซื่อสัตย์สุจริต ความประหยัดพอเพียง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการละเว้นอบายมุข ตามลําดับ สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2565 มีผลการ พัฒนาอยู่ในระดับมากทุกด้าน อันเกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิ อาชีวศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป

Download เอกสารงานวิจัย

พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 126

สถิติเมื่อวานนี้ 627

สถิติสัปดาห์นี้ 753

สถิติเดือนนี้ 21592

ยอดเข้าชมทั้งหมด 413541

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538