วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

บทความและงานวิจัย

รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล KVCDEE เพื่อสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทการพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล KVCDEE เพื่อสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของรูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล KVCDEE

เพื่อสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินรูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล KVCDEE เพื่อสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของรูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล KVCDEE เพื่อสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น การวิจัยครั้งนี้ ผู้ประเมินประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจัยของ            ซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัยโครงการ 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านบริบท (Context ) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จำนวน 136 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า

Download เอกสารเพิ่มเติม


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 464

สถิติเมื่อวานนี้ 1092

สถิติสัปดาห์นี้ 4251

สถิติเดือนนี้ 7476

ยอดเข้าชมทั้งหมด 210948