March 12, 2019

โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

9 มีนาคม 2562 โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 สถานการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ยอดคนดู : 54
March 12, 2019

8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 27
March 12, 2019

ครูอาชีวะพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับการศึกษาให้ก้าวไกลสู่ตลาดแรงงาน

นายชูศักดิ์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานวิจัย ” ณ หอประชุมแก่นเก้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อนุมัติให้บริษัท แมคแอดดูเคชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน การอบรมในครั้งนี้ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ และ ดร.ภรพิพัด […]
March 12, 2019

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานการเงิน)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานการเงิน) ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562 และทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น […]