April 9, 2021

ประกาศชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ยอดคนดู : 28
March 23, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2564 ยอดคนดู : 58
March 10, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

ยอดคนดู : 96
March 5, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิชาการ 1. นางสาวเกศรินทร์ เทียกมา 2. นายก้องเกียรติ ไชยทรงยศ 3. นางสาวนภาพร พันธ์ฤทธิ์ 4. นางสาวเอื้อมพร แสนหนวด 5. นางสาวนัฐวรา บุญทวี 6.นางสาวมณฑกานต์ ทองหยาด 7. นางสาวศศิธร คงพันธ์ 8. […]