October 30, 2019
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 29 ตุลาคม 2562 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ […]
October 21, 2019
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผล)

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผล) ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานวัดผล) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ 2. มีสัญชาติไทย 3. อายุ 18 ปี ขึ้นไป […]
October 18, 2019
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศผลสอบ ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน-การบัญชี) ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ :  ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวในหมายเหตุ มารายงานตัวในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ห้องบุคลากร อาคาร 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในเวลา 08.00 น. – 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด วิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จะเรียกผู้มีรายชื่อลำดับถัดไป มารายงานตัวต่อไป […]
October 17, 2019
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ขอให้ท่านที่สมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทุกท่าน เข้ามาลงชื่อเพื่อเตรียมตัวรับการสอบ ก่อนเวลา 09.00 น. ณ ห้องบุคลากร อาคาร 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และจะสอบ ในเวลา 09.00น.  ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562     ยอดคนดู : 192