June 22, 2021

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มอบหมายให้ ดร. นัยนา เจริญพล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  ระดับอาชีวศึกษาขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ยอดคนดู : […]