November 9, 2018

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) วิชาภาษาไทย

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) วิชาภาษาไทย ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2561 และทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 แล้วนั้น บัดนี้ […]
November 29, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ 2. สัญชาติไทย 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 6. […]
December 3, 2018

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 และทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ อันดับที่ […]
January 8, 2019

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาคหกรรม หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขาคหกรรม 2. สัญชาติไทย 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 4. สำเนาทะเบียนบ้าน […]