โล่สถานศึกษาต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา