ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร และชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2