ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานห้องสมุดและวิทยบริการ) และนักการภารโรง