วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ