การประชุมผู้ปกครอง และ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ (ลงทะเบียน เวลา 12.00 น.)