ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังแนบ