วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ทำความร่วมมือ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต ๒๕