ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนประจำ สัปดาห์ที่ 17