ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565